Xaiv Page

Koj lub suab suav!

Kev Xaiv Tsa Yav Tom Ntej

Kev xaiv tsa tom ntej:

2024 Partisan Primary – Lub Yim Hli 13, 2024

Nrhiav seb koj puas tau tso npe pov npav

My Vote Wisconsin yog lub vev xaib uas koj tuaj yeem tshawb xyuas seb koj puas tau tso npe pov npav, nrhiav koj qhov chaw pov npav, nrhiav seb yuav muaj dab tsi hauv koj daim ntawv xaiv tsa, hloov kho koj cov ntaub ntawv, sau npe pov npav, tshawb nrhiav txog cov ntawv pov npav tsis tuaj, taug qab daim ntawv xaiv tsa, thiab koj tus neeg ua haujlwm hauv zos yog leej twg.

Kuv Tus Vote Wisconsin

Daim ntawv qhia txog kev tso npe pov npav (Disability Rights Wisconsin)

Kev xaiv tsa ncua sij hawm

Cov cai pov npav raws li kev saib xyuas