Xaiv Page

ADRC Kev Xa Mus

Daim foos no yog muab ua kom tiav los ntawm Tus Kws.

Tom qab tau txais daim foos no, ib tus I&A Kws Tshaj Lij yuav hu rau tus neeg tiv toj uas xa rau hauv kev xa hauv ib hnub ua haujlwm.

Yog tias muaj lus nug, I&A Tus Kws Tshaj Lij tuaj yeem hu mus rau qhov chaw xa mus rau cov ntaub ntawv ntxiv.