Xaiv Page

Health Insurance

Kev Pab Them Nqi Kho Mob rau Cov Laus thiab Cov Neeg Laus Uas Tsis Taus

Cov kev xaiv kev pab them nqi kho mob, kev sib koom ua ke, thiab qhov muaj cai tau txais yog qhov nyuaj heev. Nws tuaj yeem tsis meej pem rau cov tib neeg thiab cov neeg saib xyuas zoo ib yam nkaus.

Peb cov kws pab tswv yim ntawm SHIP (Xeev Txoj Kev Pab Nyiaj Them Nqi Kho Mob) ntawm cov kws sab laj nyob ntawm no los muab cov ntaub ntawv tsis muaj kev xaiv txog cov kev pab them nqi kho mob thiab pab tshawb cov ntaub ntawv ntau ntxiv uas mus nrog nws.

ADRC tsis muag kev pov hwm.

Peb yog koj qhov tsis xaiv ntsej muag rau cov ntaub ntawv los pab koj txiav txim siab qhov ua haujlwm zoo tshaj plaws rau koj qhov xwm txheej.

Medicare

Medicaid

Lwm yam Pov Hwm