Xaiv Page
Dementia Cov Phooj Ywg Zoo

Dementia Cov Phooj Ywg Zoo

Ua kom Peb Lub Zej Zog Zoo dua nrog Purple Angel Training Lub Purple Angel teg num, los ntawm Brown County Dementia Friendly Community Coalition, cob qhia cov lag luam thiab cov koom haum hauv peb lub zej zog kom paub txog, sib txuas lus nrog, thiab tsim kev txais tos thiab ...
Advocacy Work & Dementia

Advocacy Work & Dementia

Kev tawm tswv yim yog ib txoj hauv kev zoo los ua kom peb lub suab hnov, pab cov neeg nyob ib puag ncig peb, thiab qhia kev txhawb nqa rau qhov peb mob siab rau. Qhov no yog qhov tseeb tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov xwm txheej thaum cov neeg los yog ua rau peb tawm tsam nrog tej zaum yuav muaj ib tug mob uas, nyob rau hauv lub sij hawm, yuav txwv ...