Xaiv Page

Kev tawm tswv yim 101

Kawm ntxiv seb koj tuaj yeem koom nrog hauv koj lub zej zog thiab tawm tswv yim rau cov teeb meem uas koj mob siab rau.

Cov lus nug txog cov teeb meem txhawb nqa?

Nov yog qee cov kev pabcuam los pab qhia koj hauv kev tawm tsam zoo.

Paub tsim-up ntawm koj cov tsoomfwv thiab cov txheej txheem rau Kev Pauv Hloov Txoj Cai.

 • Ib daim nqi lis los ua txoj cai li cas?
 • Leej Twg Yog Cov Tsim Cai Rau Kuv?
 • Paub tias "leej twg yog leej twg" ntawm koj cov neeg tsim cai
 • Tshawb nrhiav cov cai lij choj thiab cov cai lij choj tau raug muab tham, nrog rau cov hnub tseem ceeb

Kev tawm suab zoo kuj yuav tsum muaj kev sib txuas lus zoo.

 • Kuv yuav ua li cas?
 • Yuav hais lus li cas thiab / lossis sau kom zoo rau koj cov neeg tsim cai tswjfwm
 • Vim li cas Cov Kws Tsim Kev Cai Xav tau los ntawm koj
 • Kev Tawm Rooj Sab Laj thiab Chaw Lom Zem

Paub qhov tseeb ntawm Pov Ntawv Tawm Suab thiab paub meej tias koj kev xaiv tsa yuav raug suav.

 • Yav tom ntej kev xaiv tsa hauv koj thaj tsam lossis thoob plaws lub xeev
 • Kuv mus pov npav qhov twg?
 • Yuav tso npe li cas thiab koj cov kev xaiv tsa yog dab tsi
 • Saib xyuas koj daim npav xaiv tsa
Nug kuv & A: Ua Koj Lub Suab Hnov!

Nug kuv & A: Ua Koj Lub Suab Hnov!

Nqe Lus Nug: Kuv xav pab tib neeg kom nkag siab txog lawv txoj cai thiab muaj peev xwm ua kom lawv lub suab hnov. Dab tsi yog qee qhov kev xaiv uas cov neeg laus thiab cov neeg xiam oob qhab tuaj yeem siv los tawm tswv yim rau lawv tus kheej? Teb: Muaj ntau lub koom haum tawm tswv yim uas ...

Nyeem Ntxiv

Kev tawm tswv yim & Cov peev txheej raug cai

Wisconsin Kev Pab Cuam Kev Laus (WAAN)

Disability Rights Wisconsin

Wisconsin Pawg Neeg rau Cov Neeg Muaj Kev Loj Hlob

Ciaj sia taus sawv kev nyob xeev Wisconsin

ABC rau Kev Noj Qab Haus Huv

AARP

Lub Xeev Pawg Saib Xyuas Kev Laus (NCOA)

Medicare Txoj Cai Lub Chaw

Wisconsin QHOV TSEEB

Txwj Laug Law Attorneys

Yuav tsum muaj kev cob qhia saib xyuas

Raws li lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2023, tam sim no txhua tus neeg saib xyuas yav tom ntej yuav tsum tau ua raws li lub xeev pom zoo DAWB Kev Qhia Kev Saib Xyuas (Wisconsin Act 97) chav kawm tsawg kawg 96 teev ua ntej lawv lub tsev hais plaub.

Cov koom haum saib xyuas

Cov Chaw Saib Xyuas Kev Saib Xyuas Kev Pabcuam Hauv Nroog Brown

Cov Neeg Sawv Cev Neeg Them Nyiaj 

Tus Neeg Sawv Cev Tus Neeg Them Nqi Cov Chaw Pabcuam Hauv Nroog Brown